H. D. P. R. E. K.

Hrvatsko društvo za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju

Povjerenstvo za trajnu medicinsku izobrazbu liječnika

Priznavanje plastične kirurgije u EU

Račun ICOPLAST na uvid članovima

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR
PRAVILNIK

O RADU STRUČNOG DRUŠTVA

HRVATSKO DRUŠTVO ZA PLASTIČNU, REKONSTRUKCIJSKU I ESTETSKU KIRURGIJU (HDPREK)

___________________________________

HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA

Zagreb,  prosinac 2022.

Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskoga liječničkog zbora, Skupština Hrvatskoga društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju Hrvatskoga liječničkog zbora  na sjednici održanoj 03.11.2022. godine donijela je PRAVILNIK O RADU

HRVATSKOG DRUŠTVA ZA PLASTIČNU, REKONSTRUKCIJSKU I ESTETSKU KIRURGIJU


I. OPĆE ODREDBE


Članak 1.


    (1)    Hrvatsko društvo za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju (HDPREK) tijelo je Hrvatskoga liječničkog zbora (u daljnjem tekstu: Stručno društvo) koje članovi osnivaju radi stručnog i znanstvenog rada na području plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije i medicine.

    (2)    Stručno društvo djeluje u skladu s ciljevima i zadacima Hrvatskoga liječničkog zbora (u daljnjem tekstu: HLZ-a).


Članak 2.    (1)    Stručno društvo ima naziv:


HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR –

HRVATSKO DRUŠTVO ZA PLASTIČNU, REKONSTRUKCIJSKU I ESTETSKU KIRURGIJU

ili HDPREK


na engleskom jeziku:


CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION –

a u drugom retku:

CROATIAN SOCIETY OF PLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERYČlanak 3.


Sjedište je Stručnoga društva  u HDPREK Tajništvo, Klinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, KB Dubrava, Av.Gojka Šuška 6, 1000 Zagreb, web-site: hdprek.hlz.hr, fax +385 98 290 2451.


Članak 4.


    (1)    Stručno društvo ima pečat četvrtasta oblika, sljedećeg sadržaja:


    •    u gornjem redu: 


HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR


    •    u donjem redu:


HRVATSKO DRUŠTVO ZA PLASTIČNU, REKONSTRUKCIJSKU I ESTETSKU KIRURGIJU


    •    ili na engleskom jeziku:


CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION,

CROATIAN SOCIETY OF PLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY


    (2)    Ispod naslova mora stajati adresa tajništva.

    (3)    Stručno društvo može imati svoj znak. Znak društva je puni crveni krug kao simbol savršenosti oblika i preko njega Aeskulapova zmija kao simbol liječništva.

    (4)    Znak Stručnoga društva može biti sastavni dio pečata.


Članak 5.


    (1)    Rad Stručnoga društva uređen je Statutom HLZ-a i drugim aktima HLZ-a, te ovim Pravilnikom.

    (2)    Ako to zahtijevaju pravila međunarodnih udruga kojih je ovo Stručno društvo član, djelovanje Stručnoga društva urediti će se u skladu s tim pravilima, uz suglasnost GO-a HLZ-a.

    (3)    Stručno društvo može biti član odgovarajućih međunarodnih asocijacija, kao predstavnik HLZ-a na području svoje djelatnosti.

    (4)    Stručno društvo upisano je u popis stručnih društava HLZ-a pod brojem 88 za godinu 2004.II. ZADACI 


Članak 6.


Zadaci su Stručnoga društva:


    1.    trajno stručno i znanstveno usavršavanje organiziranjem stručnih i znanstvenih sastanaka, predavanja, simpozija, kongresa, seminara, tečajeva, odnosno svih oblika trajnoga medicinskog usavršavanja iz oblasti plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije i medicine,

    2.    praćenje cjeloživotne edukacije svojih članova,

    3.    izdavanje potvrda o provedenom usavršavanju iz oblasti plastične, rekontrukcijske i estetske kirurgije i medicine,

    4.    Stručno društvo provodi obuku liječnika prema programu koji donosi nadležno tijelo stručnog društva, a koje potvrđuje Glavni odbor HLZ-a,

    5.    nadležno Stručno društvo provodi edukaciju u svojoj domeni,

    6.    provođenje stručne obuke kandidata za stalne sudske vještake koja je regulirana Pravilnikom o radu nadležnog stručnog društva,

    7.    suradnja sa znanstvenim i  stručnim institucijama, s medicinskim fakultetima i Stomatološkim fakultetom,

    8.    predstavljanje struke u tijelima HLZ-a,

    9.    suradnja s društvima i sekcijama HLZ-a na područjima od zajedničkog interesa,

    10.    predlaganje mjera za unapređenje i poboljšanje organizacije rada u zdravstvenim ustanovama, isto tako prate organizaciju i rad zdravstvene djelatnosti u području svoje struke, 

    11.    suradnja sa istovjetnim znanstvenim i stručnim liječničkim društvima u inozemstvu i mogu se učlanjivati u odgovarajuće međunarodne asocijacije kao nacionalni predstavnik svojeg područja djelovanja,

    12.    predstavljanje nacionalnih interesa svoje struke u odgovarajućim međunarodnim društvima,

    13.    unapređivanje zdravstvene kulture stanovništva,

    14.    njegovanje i razvijanje načela povezanosti i medicinske etike među svojim članovima,

11. praćenje i nadziranje provođenja mjera zdravstvene zaštite bolesnika,

12. davanje stručnih mišljenja i ekspertiza,

13. predlaganje znanstvenih projekata,

14. Stručno društvo samostalno raspolaže svojim novčanim sredstvima uz uvid Središnjice HLZ-a i 

      supotpis ovlaštenih osoba za realizaciju plaćanja. Stručno društvo ima svoju financijsku 

      karticu s   pozivom na broj u kojoj se evidentiraju sve transakcije,

15. ako stručno društvo HLZ-a ugovara određene poslove s drugim pravnim ili fizičkim osobama,   

      predsjednik stručnog društva supotpisuje ugovor s predsjednikom HLZ-a,

16. Predsjednik i Upravni odbor Stručnog društva  odgovaraju za provedbu ugovora koji je Hrvatski

      liječnički zbor  ugovorio radi njegova djelovanja,

17. Pravilnik o radu Stručno društvo donosi obvezatno u skladu sa Statutom HLZ-a i uz 

      suglasnost  Glavnog odbora HLZ-a.III. ČLANSTVO


Članak 7.


    (1)    Članom stručnog društva može postati samo član krovne udruge  -  Hrvatskog liječničkog zbora.

    (2)    Članstvo u Stručnom društvu može biti redovito, pridruženo i počasno.

    (3)    Redoviti članovi (doktori medicine) stručnih društava koja nose naziv po specijalizacijama koje se nalaze u Popisu specijalizacija Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13 i 139/14 mogu biti specijalisti navedenih specijalizacija (HLK licencirani plastični kirurzi). 

    (4)    Redoviti članovi stručnih društava su liječnici sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj i liječnici iz inozemstva sa državljanstvom Republike Hrvatske. Liječnici koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj kao ni državljanstvo Republike Hrvatske ne mogu biti redoviti članovi stručnog društva već se smatraju pridruženim članovima stručnog društva. 

    (5)    Osim liječnika iz inozemstva koji nemaju državljanstvo Republike Hrvatske, pridruženi članovi također mogu biti visokoobrazovani stručnjaci drugih struka i znanstvenici koji djeluju u području djelatnosti stručnog društva. Pridruženi članovi imaju sva prava i dužnosti, kao i pravo glasovanja  oko  upravnih struktura stručnog društva te mogu biti birani u upravne strukture stručnog društva osim na funkciju predsjednika i dopredsjednika stručnog društva.

    (6)    Počasnim članom Stručnog društva može postati zdravstveni i znanstveni djelatnik, građanin Republike Hrvatske. Isto tako počasnim članom može postati član iz inozemstva koji je zaslužan za razvoj znanstvene misli i stručne djelatnosti iz područja djelatnosti društva HLZ-a.

    (7)    Redovite i pridružene članove potvrđuje  Upravni odbor Stručnog društva, a počasne Skupština Stručnoga društva na temelju obrazloženja članova Upravnog odbora Stručnog društva. 

    (8)     O izboru počasnih članova obavješćuju Glavni odbor HLZ-a, koji ih potvrđuje.

    (9)    Počasni predsjednik Stručnog društva može biti dugogodišnji predsjednik stručnog društva koji je zaslužan za stručnu i/ili znanstvenu afirmaciju društva.


Članak 8.


 Članstvo u Stručnom društvu prestaje:


    (1)    istupanjem iz članstva po vlastitoj želji, 

    (2)    smrću člana,

    (3)    prestankom članstva u HLZ-u, neplaćanjem članarine HLZ-u najmanje godinu dana, 

    (4)    neplaćanjem članarine Društvu najmanje tijekom jedne godine, ako je članarina u Stručnom društvu određena,

    (5)    isključenjem člana odlukom Skupštine HLZ-a i odlukom Skupštine Stručnog društva HLZ-a zbog kršenja Kodeksa medicinske etike i deontologije ili nepridržavanja drugih odredaba Statuta, pravomoćnom presudom Suda časti HLZ-a

    (6)    Upravni odbor Stručnog društva može uputiti prijedlog Glavnom odboru HLZ-a da se člana isključi zbog kršenja Kodeksa medicinske etike i deontologije ili nepridržavanja drugih odredaba Statuta, pravomoćnom presudom Suda časti HLZ-a.
Članak 9.


Prava i dužnosti članova jesu:


(1) pridržavati se načela medicinske etike i deontologije te  svojim postupcima i radom ne narušavati

     ugled Stručnog društva, HLZ-a i liječničkog poziva, 

(2)  razvijati i usavršavati svoje znanje, 

    (3)    objavljivati svoje znanstvene i stručne radove u publikacijama Stručnog društva i HLZ-a, 

    (4)    birati i biti biran u tijela Stručnoga društva, 

    (5)    davati prijedloge i primjedbe na rad Stručnog društva i njegovih tijela, 

    (6)    podnositi žalbe i prigovore u slučajevima predviđenima ovim Pravilnikom i Statutom HLZ-a,

    (7)    pravo je članova da Stručno društvo štiti njihov moralni ugled i materijalni položaj,

    (8)    dužnost redovitog plaćanja članarine HLZ-u i Stručnom društvu ako je članarina određena,

    (9)    koristiti se olakšicama na skupovima u organizaciji Stručnoga društva ili HLZ-a, 

    (10)učlanjivati se u međunarodna i inozemna medicinska društva sa svim pravima i dužnostima koja    iz toga proistječu.IV. TIJELA DRUŠTVA


Članak 10.


Tijela Stručnog društva jesu:


    1.    Skupština, 

    2.    Upravni odbor, 

    3.    predsjednik,

    4.    tajnik,

    5.    rizničar, 

    6.    ogranci, 

    7.    sekcije, 

    8.    povjerenstva ili radne grupeSkupština


Članak 11.


    (1)    Skupština stručnog društva najviše je tijelo stručnog društva. 


    (2)    Skupština se organizira i djeluje na temelju ovog Pravilnika i Poslovnika o radu Skupštine stručnog društva HLZ-a koji su usklađeni sa Statutom HLZ-a.


    (3)    U Poslovniku  o radu Skupštine stručnog društva HLZ-a detaljno je opisan postupak sazivanja i održavanja sjednice Skupštine, način donošenja odluka, kao i način kandidiranja, izbora i razrješenja tijela Skupštine stručnog društva HLZ-a.


    (4)    Sjednice Skupštine Stručnog društva redovito se održavaju fizičkom  prisutnošću  i sudjelovanjem članova/izaslanika na Skupštini. U slučaju da je zbog izvanrednih okolnosti to onemogućeno zbog, primjerice,  rata, terorističke djelatnosti, požara, elementarnih nepogoda (potresa, poplava i sl.), zdravstveno-medicinskih razloga (pandemija, epidemija i dr.) i ostalih nepredviđenih ili hitnih razloga zbog kojih je održavanje sjednice Skupštine uz  fizičku  prisutnost  i  sudjelovanje članova/izaslanika  nemoguće, sjednica Skupštine može se održati i na drugoj lokaciji ili virtualno-elektroničkim putem. U slučaju održavanja Skupštine virtualno-elektroničkim putem Upravni odbor stručnog društva HLZ-a dužan je (osim svih uvjeta i radnji koje su propisane za održavanje sjednica Skupština  Statutom HLZ-a, Pravilnikom o radu stručnog društva HLZ-a i Poslovnikom o radu skupštine stručnog društva HLZ-a u redovnim okolnostima), osigurati tehničko-tehnološke uvjete za održavanje takve sjednice (dostavu skupštinskih materijala članovima/izaslanicima elektroničkim putem, a po potrebi i drugim sudionicima, legitimiranje članova/izaslanika i ostalih sudionika, pristup i ulaz u virtualnu sobu članovima/izaslanicima i po potrebi drugim sudionicima, omogućiti članovima/izaslanicima sudjelovanje  i raspravljanje na Skupštini, omogućiti glasovanje članovima/ izaslanicima  i dr.).  


    (5)     Skupština može biti redovita i izvanredna, a prema sadržaju osnivačka, obnoviteljska  ili izborna.    (6)    Prijedlog za osnivačku ili obnoviteljsku skupštinu Glavnom odboru daje inicijativni odbor koji  predlaže osnivanje ili obnavljanje stručnog društva.


    (7)     Inicijativni odbor čini 20 članova HLZ-a, Glavnom odboru prilaže program rada, Pravilnik o radu stručnog društva te pisanu suglasnost (najmanje dvije ili više) postojećega stručnog društva HLZ-a temeljne specijalizacije i/ili postojećega srodnog društva HLZ-a. 


(PRIJEDLOG stavka 7.:   Inicijativni odbor čini 20 članova HLZ-a, Glavnom odboru prilaže program rada, Pravilnik o radu stručnog društva te pisanu suglasnost (najmanje dvije ili više) postojećega stručnog društva HLZ-a temeljne specijalizacije i postojećega srodnog društva HLZ-a. Ako u Popisu stručnih društava HLZ-a ne postoji  stručno društvo temeljne specijalizacije HLZ-a potrebno je priložiti pisanu suglasnost srodnih stručnih društava.


    (8)     Osnivačku ili obnoviteljsku skupštinu sazivaju članovi inicijativnog odbora uz  prethodnu    

       suglasnost Glavnog odbora HLZ-a.


(9)     Redovita skupština stručnog društva održava se najmanje jedanput na godinu i ima karakter 

      izvještajne  skupštine.


(10)     Po potrebi može se sazvati izvanredna skupština.

 

    (11)Izborna se skupština održava svake četvrte godine.


(12) Stručno je društvo dužno o održavanju izborne skupštine izvijestiti Središnjicu HLZ-a radi  

         kontrole članstva i broja potrebnih članova za regularno održavanje skupštine.


    (13)      Pozive o održavanju  Skupštine stručnog društva uz prijedlog dnevnog reda, vjerodajnicu i ostale skupštinske materijale, potrebno je poslati svim članovima/izaslanicima    najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine. Pozivi se šalju članovima/izaslanicima koji se do tog vremena nalaze na popisu članstva HLZ-a i uredno plaćaju članarinu HLZ-u i Stručnom društvu ako je članarina u Stručnom društvu određena. Prije slanja poziva svim članovima stručnog društva mora biti pravodobno poslana obavijest o datumu održavanja Skupštine.


    (14)     Naknadno učlanjeni članovi moći će glasovati sljedećih godina.


    (15) Središnjica HLZ-a provjerava popis članova stručnog društva uvidom u Registar članova  HLZ-a koji vraća predsjedniku stručnog društva radi izradbe konačnog popisa članova Skupštine društva. Upravni odbor je dužan dostaviti popis članova Središnjici HLZ-a 30 dana prije održavanja Skupštine kako bi se u Središnjici HLZ-a mogla izvršiti kontrola članstva. Popis članova/izaslanika mora sadržavati njihovo puno ime i prezime, pripadajući OIB te valjanu adresu.  Verifikacijom članova/izaslanika na temelju predane vjerodajnice na sjednici Skupštine, isti postaju članovi Skupštine. 


    (16)      Skupština stručnog društva donosi pravovaljane odluke, ako je na skupštini nazočna natpolovična većina članova/izaslanika društva.


    (17)      Ako do početka Skupštine nije nazočan dovoljan broj članova/izaslanika, čekat će se jedan sat. Tada Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna trećina članova/ izaslanika. 


    (18)   Skupštinu saziva predsjednik Stručnog društva na temelju odluke Upravnog odbora.


      (19) Upravni odbor donosi odluku o sazivanju skupštine na vlastitu inicijativu, te ako to zatraži  

    najmanje 20% članova stručnog društva ili najmanje dva ogranka Stručnog društva ili 

    Glavni  odbor HLZ-a.


    (20)  Odluku o sazivanju Skupštine Upravni odbor mora donijeti najkasnije trideset dana nakon  

          prijma  pisanog zahtjeva.


(21) O zasjedanju Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuju zapisničar, ovjerovitelj zapisnika i predsjednik radnog predsjedništva. Zapisničar je dužan dostaviti Središnjici HLZ-a zapisnik s popisom nazočnih članova/izaslanika skupštine u roku od trideset dana od dana zasjedanja Skupštine. Ako je skupština izborna, uz zapisnik sa Skupštine potrebno je dostaviti  i zapisnik s konstituirajuće sjednice Upravnog odbora te popis izabranih dužnosnika s njihovim podacima za kontakt (adresa zaposlenja, tel., fax., GSM, e-mail).   


(22) Prigovore na održanu Skupštinu stručnog društva osim Predsjednika HLZ-a i članova Izvršnog  

       odbora HLZ-a mogu podnijeti članovi HLZ-a i članova stručnog društva koji su prisustvovali  

       navedenoj  skupštini, ali i oni koji nisu prisustvovali mogu podnijeti prigovor temeljem uvida u

       zapisnik, a  najkasnije u roku od 30 dana od dana održavanja Skupštine. Prigovori se podnose u 

       pisanom obliku. Svi naknadni prigovori neće biti razmatrani.


(23) Prigovori se podnose predsjedniku HLZ-a, Izvršnom odboru HLZ-a te Povjerenstvu  za 

        organizacijska i pravna pitanja HLZ-a.


Članak 12.


1) Skupštinu čine svi članovi društva, ako stručno društvo ima manje od 200 članova.


(2) Ako Stručno društvo ima 201 i više članova, skupština Stručnoga društva organizira se na 

     načelu izaslanstva, vodeći računa o teritorijalnoj i proporcionalnoj zastupljenosti.


(3) Broj izaslanika Skupštine ne može biti manji od 100 što znači da 2 do 10 članova Stručnog  

     društva zastupa 1 izaslanik, ovisno o broju članova stručnog društva. 


(4) Broj izaslanika Skupštine utvrđuje Upravni odbor Stručnoga društva tako da jedan izaslanik 

     dolazi  na svakih …. članova Stručnoga društva. 


    (5)    Delegatski sustav nije obavezan, o tome odlučuje Upravni odbor stručnog društva.


    (6)    Mandat  članova/izaslanika traje 4 godine.

 


Članak 13.


Skupština Stručnog društva obavlja ove poslove:


(1)  donosi Pravilnik o radu Stručnoga društva, 

(2)  bira i razrješava Upravni odbor, 

(3)  bira predsjednika i prvog dopredsjednika Stručnoga društva,

(4)  odlučuje o osnivanju ogranaka i sekcija Stručnoga društva, 

(5)  donosi planove i program rada Stručnoga društva, 

(6)  donosi financijske planove Stručnoga društva, 

(7)  odlučuje o izvješćima Upravnog odbora i ostalih tijela Stručnoga društva, 

(8)  raspravlja i odlučuje i o svim ostalim pitanjima koja su stavljena na dnevni red u okvirima svoje

       ovlasti prema Statutu HLZ-a i ovom Pravilniku,

 (9)  izabire počasne članove Stručnoga društva 

(10) odlučuje o prestanku članstva u Stručnome društvu, a na prijedlog Upravnog odbora Stručnoga

      društva.Upravni odbor


Članak 14.


Upravni odbor obavlja ove poslove:


(1)  izvršava odluke Skupštine, 

(2)  organizira svekoliki rad na provođenju zadataka Stručnoga društva iz članka 6. ovog Pravilnika, 

(3)  odlučuje o primitku redovnih i pridruženih članova Stručnog društva, osniva svoja povjerenstva,

      odnosno radne grupe i imenuje njihove članove, 

(4)  imenuje izaslanike u druga stručna društva HLZ-a s mandatom do prve Skupštine, 

(5)  imenuje izaslanika u Stručni savjet HLZ-a u skladu s člankom 24. Statuta HLZ-a, 

(6)  predlaže kandidate za dodjelu odličja HLZ-a, 

(7)  predlaže kandidate za izbor u članstvo Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, 

(8)  vodi administrativno i financijsko poslovanje Stručnoga društva, 

(9)  podnosi izvješće o radu Skupštini Stručnog društva i tijelima HLZ-a,

(10) angažira se u stjecanju materijalnih sredstava za rad Stručnoga društva, 

(11)djeluje i odlučuje i o ostalim pitanjima iz područja svoje ovlasti u okvirima dobivenih

      ovlaštenja od Skupštine Stručnog društva, odredbi ovoga Pravilnika i Statuta HLZ-a.


Članak 15.


    (1)    Upravni odbor ima 5 do 11 članova. (PRIJEDLOG: 'Upravni odbor ima najmanje 7 članova', jer neka stručna društva imaju veći broj članova UO od 11, a na  skupštini se  bira predsjednik, dopredsjednik i najmanje 5 članova UO = 7)


    (2)    Predsjednik, prvi dopredsjednik i najmanje 5 članova Upravnog odbora izabiru se na sjednici Skupštine društva neposrednim tajnim glasovanjem. Kandidat za predsjednika i dopredsjednika stručnog društva HLZ-a mora biti aktivan redoviti član HLZ-a najmanje pet godina. Iznimno, ako kandidat nije aktivan redoviti član HLZ-a najmanje 5 godina, a nema protukandidata koji ispunjava navedeni uvjet, može se kandidirati za predsjednika i dopredsjednika uz prethodnu suglasnost Izvršnog odbora HLZ-a. Skupština bira predsjednika i prvog dopredsjednika na osnovi izloženoga zajedničkog programa i na osnovi prijedloga najmanje deset članova stručnog društva. Kandidat za predsjednika i prvog dopredsjednika ne može biti istodobno na listi kandidata članova Upravnog odbora.


    (3)    Prema potrebi Upravni odbor nakon Skupštine može uključiti bez izbornog postupka još najviše tri člana u sastav Upravnog odbora.


    (4)    Upravni odbor radi na sjednicama.


    (5)    Sjednice Upravnog odbora saziva i vodi predsjednik Stručnoga društva.


    (6)    Upravni odbor čine: predsjednik, prvi dopredsjednik, te članovi izabrani na zasjedanju Skupštine Stručnoga društva.


    (7)    Članovi su Upravnog odbora po funkciji još predsjednici sekcija i ogranaka društva, ako oni postoje, te dosadašnji predsjednik stručnog društva u sljedećem mandatu.


    (8)    Upravni odbor medu svojim članovima izabire drugog dopredsjednika i rizničara, a tajnika Stručnoga društva imenuje predsjednik Stručnog društva iz redova ukupnoga članstva. 


    (9)    Kandidate za članove Upravnog odbora Stručnoga društva predlažu članovi Stručnog društva između sebe. 


    (10)Mandat članova Upravnog odbora, predsjednika, prvog dopredsjednika, tajnika  i rizničara Stručnog društva traje četiri godine ili do izbora na izbornoj Skupštini društva.


    (11)Mandat predsjednika traje četiri godine s mogućnošću ponavljane kandidature i izbora. Za predsjednika, prvog dopredsjednika i za članove Upravnog odbora može se biti biran više puta uzastopce, ako dobiju natpolovičnu većinu na skupštini i podršku Upravnog odbora.


    (12)    Upravni odbor organizira rad stručnog društva organiziranjem stručnih sastanaka, simpozija, kongresa, tečajeva, međunarodnih  sastanaka i brine se za zdravstvenu zaštitu naroda na području svojega stručnog djelovanja.


    (13)    Upravni odbor može osnovati svoja povjerenstva i radne grupe.Predsjednik Stručnoga društva


Članak 16.


    (1)    Predsjednik Stručnoga društva zastupa i predstavlja Stručno društvo.


    (2)    Predsjednik Stručnoga društva odgovoran je za zakonitost rada Stručnoga društva, a za svoj rad odgovoran je Skupštini Stručnoga društva i predsjedniku HLZ-a.


    (3)    Predsjednik Stručnoga društva obavlja ove poslove:

1.   saziva sjednice Upravnog odbora, 

2.   organizira i vodi stručni i znanstveni rad Stručnog društva, 

3.   brine se o izvršavanju odluka Skupštine, 

4.   zajedno s tajnikom potpisuje dokumentaciju Stručnog društva. 

5.  obvezan je najmanje jedanput u godini a najkasnije do 31. siječnja tekuće godine podnijeti pisano

     izvješće o cjelokupnom aktivnom radu i poslovanju Stručnoga društva na zasjedanju Skupštine 

     Stručnoga društva, a pisano izvješće predsjedniku HLZ-a.


    (4)    U slučaju spriječenosti, predsjednika zamjenjuje prvi dopredsjednik Stručnoga društva, a u slučaju

      njegove spriječenosti, drugi dopredsjednik.


Tajnik 


Članak 17.


    (1)    Tajnik Stručnoga društva vodi tajništvo, a posebno obavlja ove poslove:


1.   brine se za uredno poslovanje administracije, 

2.   čuva arhivu, 

3.   sastavlja tajnički izvještaj za Skupštinu Stručnoga društva, 

4.   uz predsjednika, potpisuje dokumentaciju, 

5.   brine se o sjednicama Upravnog odbora, 

6.   sakuplja i sređuje izvješća ogranaka, 

7.   obavlja i druge dužnost koje mu povjeravaju predsjednik i Upravni odbor.


    (2)    U slučajevima spriječenosti, tajnika zamjenjuje član Upravnog odbora kojeg ovlasti predsjednik Stručnoga društva.

    (3)    Nakon isteka mandata tajnik je dužan obaviti primopredaju pisane dokumentacije i svekolike korespondencije kojom raspolaže novoimenovanom tajniku, ili predsjedniku Stručnoga društva, ako tajnik nije imenovan.


Rizničar


Članak 18.


Rizničar obavlja ove poslove:

(1)  rukovodi financijskim poslovanjem, 

(2)  brine se za naplatu članarine, ako je članarina određena,

(3)  brine se za vođenje financijske dokumentacije, 

(4)  podnosi Skupštini Stručnoga društva izvješće o financijskom poslovanju, 

(5)  izrađuje prijedlog financijskoga plana.Ogranci


Članak 19.


    1.    Ogranak je stručno tijelo, koje osniva Stručno društvo na vlastitu inicijativu ili na prijedlog podružnice HLZ-a. 


    2.    Uvjet za osnivanje ogranka jest da okuplja najmanje 10 članova.


    3.    Ogranak osniva Upravni odbor Stručnoga društva.


    4.    Ogranak nosi naziv Stručnoga društva, naziv ogranka i naziv mjesta u kojem je sjedište ogranka.


    5.    Radom ogranka upravlja Upravni odbor, koji se sastoji od najmanje tri člana, a biraju ga članovi ogranka.     6.    Članovi Upravnog odbora ogranka biraju između sebe predsjednika, tajnika i rizničara.    7.    Mandat Upravnog odbora ogranka traje četiri godine. Mandat predsjednika traje četiri godine s mogućnošću ponavljane kandidature i izbora. Za predsjednika i  ostale članove Upravnog odbora može se biti biran više puta uzastopce, ako dobiju natpolovičnu većinu na Skupštini i podršku Upravnog odbora.


    8.    Rad ogranka  reguliran je odredbama ovoga Pravilnika, Pravilnikom o radu Podružnice koja predlaže njegovo osnivanje i Statutom HLZ-a.Sekcije


Članak 20.    (1)    Sekcije Stručnoga društva mogu se osnovati za pojedina uža područja znanstvenog i stručnog djelovanja iz djelokruga Stručnog društva.


    (2)    Sekcije se osnivaju na prijedlog Inicijativnog odbora koji čini  najmanje pet (PRIJEDLOG: 'najmanje deset članova' članova Stručnoga društva koji prilaže program rada Skupštini Stručnoga društva.


    (3)    Na prijedlog Inicijativnog odbora Skupština Stručnoga društva donosi odluku o osnivanju sekcije.


    (4)     Nakon  što je  donesena odluka članovi Inicijativnog odbora sazivaju Osnivačku sjednicu Sekcije.


    (5)    O novoosnovanoj sekciji  Stručno društvo obavještava Glavni odbor HLZ-a.


    (6)    Sekcija nosi naziv Stručnoga društva s podnazivom sekcije.


    (7)    Radom sekcije upravlja Upravni odbor od najmanje tri člana, koje biraju članovi sekcije.


    (8)    Članovi Upravnog odbora biraju između sebe predsjednika, tajnika i rizničara Sekcije Stručnoga društva.


    (9)    Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, odnosno do  izborne skupštine. Mandat predsjednika traje četiri godine s mogućnošću ponavljane kandidature i izbora. Za predsjednika i ostale članove Upravnog odbora može se biti biran više puta uzastopce, ako dobiju natpolovičnu većinu na sjednici i podršku Upravnog odbora.


    (10)Rad sekcije reguliran je odredbama ovoga Pravilnika, Pravilnika o radu Podružnice i

      Statutom HLZ-a.

    (11)Osim sekcija unutar stručnih društava HLZ-a  mogu se osnivati i sekcije unutar Hrvatskog 

            liječničkog zbora za pojedina uža   područja znanstvenog i stručnog djelovanja. Također i

            privremeni članovi HLZ-a (studenti medicine i studenti dentalne medicine) za svoja  

            interesna područja  mogu osnovati Sekciju.


    (12)Sekcija  samostalno raspolaže svojim novčanim sredstvima uz uvid Središnjice HLZ-a i 

            supotpis ovlaštenih osoba za realizaciju plaćanja. Sekcija ima svoju financijsku   karticu

      s  pozivom na broj u kojoj se evidentiraju sve transakcije.


    (13)ako Sekcija ugovara određene poslove s drugim pravnim ili fizičkim osobama,   predsjednik   

      Sekcije supotpisuje ugovor s predsjednikom HLZ-a.


    (14)        Predsjednik i Upravni odbor Sekcije  odgovara za provedbu ugovora koji je Hrvatski liječnički zbor  ugovorio radi njezina  djelovanja.Povjerenstva i radne grupe


Članak 21.


    (1)    U svrhu uspješnijeg i pravodobnog razmatranja pitanja iz djelatnosti Stručnoga društva, Upravni odbor Stručnoga društva može osnovati odgovarajuća povjerenstva i radne grupe.


    (2)    Povjerenstva i radne grupe podnose mišljenja i prijedloge Upravnom odboru.


    (3)    Povjerenstva i radne grupe sastoje se od najmanje tri člana.


    (4)    Povjerenstva i radne grupe mogu biti stalne ili posebno osnovane za rješavanje pojedinog pitanja.


    (5)    Trajanje mandata članova stalnih povjerenstava odnosno radnih grupa određuje Upravni odbor Stručnoga društva. 


    (6)    Predsjednika povjerenstva, odnosno radne grupe bira Upravni odbor.Članak 22.    (1)    Stručno društvo prestaje postojati:

    1.    odlukom Skupštine stručnog društva,

    2.    ako nije aktivno dulje od dvije godine,

    3.    ako ima manje od trideset članova,

    4.    ako stručno društvo do sljedeće godišnje skupštine nije povećalo broj članova od 20 (Inicijativni odbor) do 30 članova, Glavni će odbor na prijedlog Izvršnog odbora HLZ-a donijeti odluku da stručno društvo postaje Sekcija srodnoga stručnog društva HLZ-a,

    5.    ako djeluje suprotno djelatnosti, ciljevima i interesima Hrvatskoga liječničkog zbora,

    6.    protekom dvostrukog vremena od vremena za održavanje redovite sjednice Skupštine, a ona nije održana.


    (2)    Odluku o prestanku postojanja stručnog društva u slučaju razloga iz točaka 2. do 5. donosi Skupština HLZ-a na prijedlog Glavnog odbora HLZ-a.


(3) Odluku o kriterijima za ocjenu aktivnosti stručnog društva donosi Glavni odbor HLZ-a.

 

(4) Imovinu kojom je raspolagalo Stručno društvo, do osnutka novoga stručnog društva, preuzima

      na čuvanje i  njome upravlja Glavni odbor HLZ-a.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 23.


    (1)    Ovaj Pravilnik donijela je Skupština Stručnoga društva na svojoj sjednici od 03.12.2022., a potvrdio ga je Glavni odbor HLZ-a na sjednici od __________________.


    (2)    Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana donošenja.Predsjednik Stručnog društva

Izv.prof.prim.dr.sc. Rado Žic, dr.med.

Copyright © 2024. HDPREK. Sva prava pridržana. 

Politika zaštite privatnosti.

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi se poboljšalo vaše iskustvo korištenja web stranice.  Za detalje, pogledajte našu politiku privatnosti.

Ne prihvaćam

Prihvaćam