Pravilnik

 

      

 

 

 

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVILNIK

O RADU STRUČNOG DRUŠTVA

 

HRVATSKO DRUŠTVO ZA PLASTIČNU, REKONSTRUKCIJSKU I ESTETSKU KIRURGIJU

(HDPREK)

 

HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb,  rujan 2017.

 

 

 

Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskoga liječničkog zbora, Skupština Hrvatskoga društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju, Hrvatskoga liječničkog zbora na sjednici održanoj 28.09.2017. donijela je

 

 

PRAVILNIK O RADU

HRVATSKOG DRUŠTVA ZA PLASTIČNU, REKONSTRUCKIJSKU I ESTETSKU KIRURGIJU

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

(1)    Hrvatsko društvo za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju (HDPREK), tijelo je Hrvatskoga liječničkog zbora (u daljnjem tekstu: Stručno društvo) koje članovi osnivaju radi stručnog i znanstvenog rada na području plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije.

(2)    Stručno društvo djeluje u skladu s ciljevima i zadacima Hrvatskoga liječničkog zbora (u daljnjem tekstu: HLZ-a).

 

Članak 2.

 

 

(1)   Stručno društvo ima naziv:

 

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR

HRVATSKO DRUŠTVO ZA PLASTIČNU, REKONSTRUKCIJSKU I ESTETSKU KIRURGIJU (HDPREK)

 

ili na engleskom jeziku:

 

CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION,

CROATIAN SOCIETY OF PLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY (CSPRAS)

 

Članak 3.

 

Sjedište je Stručnoga društva:

HDPREK, Tajništvo,

Klinika za plastičnu kirurgiju, Klinička bolnica «Dubrava», Av. Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb., tel. 01/290 2569, fax. 01/290 2451, Web-site Stručnog društva je: http://hdprek.hlz.hr

 

Članak 4.

 

(1)    Stručno društvo ima pečat četvrtasta oblika, sljedećeg sadržaja:

 

 

 

·     u gornjem redu:

 

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR (HLZ)

 

·     u donjem redu:

 

HRVATSKO DRUŠTVOZA PLASTIČNU, REKONSTRUKCIJSKU I ESTETSKU KIRURGIJU (HDPREK)

 

·     ili na engleskom jeziku:

 

CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION (CMA)

CROATIAN SOCIETY OF PLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY (CSPRAS)

 

(2)    Ispod naslova može stajati adresa tajništva.

(3)    Stručno društvo ima svoj znak.

ZNAK DRUŠTVA:

Opis: puni crveni krug (kao simbol savršenosti oblika) i na njoj plava zmija (Aeskulapova)

 

(4)    Znak Stručnoga društva može biti sastavni dio pečata.

 

Članak 5.

 

(1)    Rad Stručnoga društva uređen je Statutom HLZ-a i drugim aktima HLZ-a, te ovim Pravilnikom.

(2)    Ako to zahtijevaju pravila međunarodnih udruga kojih je ovo Stručno društvo član, djelovanje Stručnoga društva urediti će se u skladu s tim pravilima, uz suglasnost GO-a HLZ-a.

(3)    Stručno društvo je član odgovarajućih međunarodnih asocijacija, kao predstavnik HLZ-a na području svoje djelatnosti:

·         ESPRAS (European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery – www.espras.org)

·         ISPRAS (International Society for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery – www.ipras.org )

·         EBPRAS (European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery - www.ebopras.org )

 

(4)    Stručno društvo upisano je u popis stručnih društava HLZ-a pod brojem 88 za godinu 2004, odnosno 104 za 2017. godinu.

 

 


II. ZADACI

 

Članak 6.

 

Zadaci su Stručnoga društva:

 

1.       trajno stručno i znanstveno usavršavanje svojih članova organiziranjem stručnih i znanstvenih sastanaka, kongresa, seminara, predavanja i tečajeva, odnosno svih oblika trajnoga medicinskog usavršavanja,

2.       suradnja sa stručnim znanstvenim i nastavnim organizacijama,

3.       predstavljanje struke u tijelima HLZ-a,

4.       suradnja s društvima i sekcijama HLZ-a na područjima od zajedničkog interesa,

5.       predlaganje mjera za unapređenje i poboljšanje organizacije rada u stručnoj i znanstvenoj djelatnosti na području svoje struke,

6.       suradnja sa srodnim stručnim i znanstvenim društvima drugih zemalja,

7.       predstavljanje nacionalnih interesa svoje struke u odgovarajućim međunarodnim društvima,

8.       unapređivanje zdravstvene kulture stanovništva,

9.       njegovanje i razvijanje načela povezanosti i medicinske etike među svojim članovima,

11. praćenje i nadziranje provođenja mjera zdravstvene zaštite bolesnika.

12. davanje stručnih mišljenja i ekspertiza

13. predlaganje znanstvenih projekata

 

 

III. ČLANSTVO

 

Članak 7.

 

(1)    Članstvo u Stručnom društvu može biti redovno, pridruženo, dopisno i počasno  sukladno Pravilniku ESPRAS-a i ISPRAS-a (ranije navedeno), kojih je Stručno društvo član, a uz suglasnost GO HLZ-a.

(2)    Redovnim članom (engl. regular member) Stručnoga društva može postati liječnik, član HLZ-a, uredno licenciran kao plastični kirurg u HLK-u. Specijalizanti plastične kirurgije mogu biti članovi Sekcije za specijalizante.

(3)    Pridruženi članovi (engl. associated memer) mogu biti plastični kirurzi glave i vrata (uža specijalizacija maksilofacijalne kirurgije i otorinolaringologije), uredno licencirani u HLK.

(4)    Dopisni članovi (engl. corresponding member) mogu biti svi gore navedeni ako nemaju državljanstvo Republike Hrvatske, pod uvjetom da su uredno licencirani u zemlji u kojoj obavljaju praksu, uz preporuku dva člana HDPREK-a.

(5)    Predsjednik i prvi dopredsjednik mogu biti samo redoviti članovi.

(6)    Počasnim članom (engl. honorary member) Stručnog društva može postati zdravstveni i znanstveni djelatnik, građanin Republike Hrvatske ili stranac koji je zaslužan za razvoj znanstvene misli i stručne djelatnosti iz područja djelovanja Društva.

(7)    Redovne, pridružene i dopisne članove izabire upravni odbor Stručnog društva, a počasne Skupština Stručnoga društva.

(8)     O izboru počasnih članova se obavješćuju Glavni odbor HLZ-a, koji ih potvrđuje.

(9)     Počasni predsjednik stručnog društva može biti dugogodišnji predsjednik stručnog   društva koji je zaslužan za stručnu i/ili znanstvenu afirmaciju društva.

 

Članak 8.

 

 Članstvo u Stručnom društvu prestaje:

 

(1)   istupanjem iz članstva po vlastitoj želji,

(2)   smrću člana,

(3)   prestankom članstva u HLZ-u, neplaćanjem članarine HLZ-u najmanje godinu dana, a nakon pisane opomene,

(4)   neplaćanjem članarine Društvu najmanje tijekom jedne godine, a nakon pisane opomene, ako je članarina u Stručnom društvu određena

(5)   isključenjem člana odlukom Skupštine HLZ-a i odlukom Skupštine Stručnog društva HLZ-a, zbog kršenja Kodeksa medicinske etike i deontologije ili nepridržavanja drugih odredaba Statuta, pravomoćnom presudom Suda časti HLZ-a.

 

 

Članak 9.

 

Prava i dužnosti članova jesu:

 

(1) pridržavati se načela medicinske etike i deontologije te  svojim postupcima i radom ne narušavati

     ugled Stručnog društva, HLZ-a i liječničkog poziva,

(2)  razvijati i usavršavati svoje znanje,

(3)    objavljivati svoje znanstvene i stručne radove u publikacijama Stručnog društva i HLZ-a,

(4)    birati i biti biran u tijela Stručnoga društva,

(5)    davati prijedloge i primjedbe na rad Stručnog društva i njegovih tijela,

(6)    podnositi žalbe i prigovore u slučajevima predviđenima ovim Pravilnikom i Statutom HLZ-a,

(7)    pravo je članova da Stručno društvo štiti njihov moralni ugled i materijalni položaj,

(8)    dužnost redovitog plaćanja članarine HLZ-u i Stručnom društvu ako je članarina određena,

(9)    koristiti se olakšicama na skupovima u organizaciji Stručnoga društva ili HLZ-a,

(10)            učlanjivati se u međunarodna i inozemna medicinska društva sa svim pravima i dužnostima koja    iz toga proistječu.

 

 

IV. TIJELA DRUŠTVA

 

Članak 10.

 

Tijela Stručnog društva jesu:

 

1.       Skupština,

2.       Upravni odbor,

3.       predsjednik,

4.       tajnik,

5.       rizničar,

6.       ogranci,

7.       sekcije,

8.       povjerenstva ili radne grupe

 

 

Skupština

 

Članak 11.

 

(1)     Skupština stručnog društva najviše je tijelo stručnog društva.

 

(2)     Skupština se organizira i djeluje na temelju ovog Pravilnika koji je usklađen sa Statutom HLZ-a i odobren na redovitoj sjednici Glavnog odbora HLZ-a.

 

(3)   Skupština se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u godini.

 

(4)   Skupština može biti redovita i izvanredna, a prema sadržaju osnivačka, obnoviteljska  ili izborna.

 

(5)   Prijedlog za osnivačku ili obnoviteljsku skupštinu Glavnom odboru daje inicijativni odbor koji  predlaže osnivanje ili obnavljanje stručnog društva.   

 

(6)  Inicijativni odbor čini 20 članova HLZ-a, Glavnom odboru prilaže program rada, Pravilnik o radu stručnog društva te pisanu suglasnost (najmanje dvije ili više) postojećega stručnog društva HLZ-a temeljne specijalizacije i/ili postojećega srodnog društva HLZ-a.

 

(7) Osnivačku ili obnoviteljsku skupštinu sazivaju članovi inicijativnog odbora uz 

      prethodnu  suglasnost Glavnog odbora HLZ-a.

 

(8) Redovita skupština stručnog društva održava se jedanput na godinu i ima karakter

      izvještajne  skupštine.

 

(10)Izborna se skupština održava svake četvrte godine u skladu s Poslovnikom o radu Skupštine stručnog društva HLZ-a i Statutom HLZ-a.

 

(11)Stručno je društvo dužno o održavanju izborne skupštine izvijestiti Središnjicu HLZ-a radi kontrole članstva i broja potrebnih članova za regularno održavanje skupštine.

 

(12)Pozive za Skupštinu stručnog društva potrebno je poslati svim članovima/izaslanicima najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine. Pozivi se šalju članovima/izaslanicima koji se do tog vremena nalaze na popisu članstva HLZ-a i uredno plaćaju članarinu. Prije slanja poziva svim članovima stručnog društva mora biti pravodobno poslana obavijest o datumu održavanja Skupštine.

 

(13)Naknadno učlanjeni članovi moći će glasovati sljedećih godina.

 

(14)Središnjica HLZ-a provjerava popis članova stručnog društva uvidom u Registar članova HLZ- a koji vraća predsjedniku stručnog društva radi izradbe konačnog popisa članova Skupštine društva. Upravni odbor je dužan dostaviti popis članova Središnjici HLZ-a 30 dana prije održavanja Skupštine kako bi se u Središnjici HLZ-a mogla izvršiti kontrola članstva.

 

(15)Skupština stručnog društva donosi pravovaljane odluke, ako je na skupštini nazočna natpolovična većina članova/izaslanika društva.

 

(16)Ako do početka Skupštine nije nazočan dovoljan broj članova/izaslanika, čekat će se jedan sat. Tada Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna trećina članova/izaslanika.

 

(17) Skupštinu saziva predsjednik Stručnog društva na temelju odluke Upravnog odbora.

 

(18) Upravni odbor donosi odluku o sazivanju skupštine na vlastitu inicijativu, te ako to zatraži  

  najmanje 20% članova stručnog društva ili najmanje dva ogranka Stručnog društva ili Glavni odbor HLZ-a.

 

(19)Odluku o sazivanju Skupštine Upravni odbor mora donijeti najkasnije trideset dana nakon  prijma  pisanog zahtjeva.

 

(20) O zasjedanju Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuju zapisničar, ovjerovitelji zapisnika i predsjednik radnog predsjedništva. Zapisničar je dužan dostaviti Središnjici HLZ-a zapisnik s popisom nazočnih članova/izaslanika skupštine u roku od trideset dana od dana zasjedanja Skupštine. Ako je skupština izborna, uz zapisnik sa Skupštine potrebno je dostaviti  i zapisnik s konstituirajuće sjednice Upravnog odbora te popis izabranih dužnosnika s njihovim podacima za kontakt (adresa zaposlenja, tel., fax., GSM, e-mail).  

 

 

 

Članak 12.

 

1) Skupštinu čine svi članovi društva, ako stručno d